Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

2014 - Integracja zawodowa osób w trudnej sytuacji

Seminarium i dni studyjne 2014
„Integracja zawodowa osób w trudnej sytuacji”Życie naszych społeczeństw jest silnie naznaczone wartością pracy, która daje każdemu efektywny udział w zbiorowości społecznej, uznanie społeczne, dochody i warunki do samorealizacji.

Jednak kryzys gospodarczy, który znamy od wielu lat, spowodował masowe bezrobocie, na które są szczególnie narażone osoby najsłabsze: młodzież, seniorzy, osoby niewykwalifikowane, samotne kobiety, imigranci, osoby niepełnosprawne, itd.

W obliczu tej sytuacji, sposoby wspierania integracji zawodowej - publiczne służby zatrudnienia, kształcenie zawodowe, wsparcie dla grup w trudnej sytuacji - zapewniają jedynie rozwiązania  częściowe i często niezadowalające. Dostęp do zatrudnienia, niezbędny przecież do osobistego i społecznego rozwoju jednostki, pojawia się coraz częściej dla niektórych jako z góry przegrana bitwa, jako cel odległy i nieosiągalny.

Jakie są czynniki powodujące tę sytuację? Po pierwsze, ewolucja różnych europejskich systemów gospodarczych w kierunku gospodarki liberalnej i zglobalizowanej, która faworyzuje osiąganie zysków i lekceważy ludzi. Z drugiej strony, ewolucja zawodów związanych ze wzrostem technicyzacji, która wyklucza osoby najmniej wykwalifikowane. W kontekście silnej konkurencji międzynarodowej, przedsiębiorstwa często nie są przygotowane, aby dać szansę najsłabszym.

Wdrożono działania korygujące: wsparcie zatrudnienia, zachęty do zatrudniania osób niepełnosprawnych, wsparcie dla najbardziej oddalonych od rynku pracy, inicjatywy lokalne, innowacje, przedsiębiorstwa społeczne: obszary ewoluujące, do zgłębiania i badania.

Proponujemy opracowanie tej tematyki poprzez zbadanie i porównanie sytuacji w różnych krajach naszej sieci.
Dla każdego z naszych krajów, proponujemy rozpoznać:
poziom i ewolucję bezrobocia ,
charakterystykę grup mających największe trudności w dostępie do zatrudnienia
wsparcie i świadczenia dla bezrobotnych
systemy, organizacje i narzędzia wsparcia w integracji zawodowej
miejsca pracy subsydiowane lub zastrzeżone dla określonych odbiorców
sytuację osób niepełnosprawnych w dostępie do zatrudnienia
rolę przedsiębiorstw w integracji zawodowej osób w trudnej sytuacji
inicjatywy, innowacje na rzecz integracji zawodowej grup zagrożonych
elementy analizy, zrozumienia ewolucji warunków dostępu do zatrudnienia dla osób w trudnej sytuacji

W trakcie seminarium SSF w maju 2014 r., proponujemy, aby każda delegacja przygotowała dwa wystąpienia dotyczące kwestii przedstawionych powyżej.

Zamierzamy przedłużyć i rozwinąć tą współpracę przez wspólne przygotowanie nowego projektu europejskiego (Grundtvig, Leonardo lub inny), który zostanie przedstawiony w lutym 2014 r. na lata 2014 – 2016.

Europa to również my

W roku 2014, SSF proponuje osobom korzystającym z instytucji opieki, jak również studentom w dziedzinie pracy edukacyjnej i społecznej, do tworzenia prac artystycznych na temat PRACY:

"Praca w moim życiu, zawód, projekt, miejsce na świecie... "