Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

Konferencja międzynarodowa poświęcona tematyce przemocy w rodzinie

PROGRAM
Międzynarodowa, europejska sesja naukowa
Pod Wysokim Patronatem Rady Europy
22 – 23 Listopada 2010, Strasburg

"Od przemocy małżenskiej do przemocy w rodzinie. Sprawa dla trzech : ofiara, sprawca przemocy, dziecko jako świadek"
Organizator: Stowarzyszenie REGAIN w partnerstwie z SSF


Smutny                                Strach                          Gniew                           zmęczonyPROGRAMOd samego początku swojego istnienia, czyli od 1933 roku., Stowarzyszenie Regain zajmuje się wyłącznie losem kobiet, samotnych lub z dziećmi, pozostających w sytuacji kryzysowej, wykluczonych społecznie lub będących ofiarami przemocy małżeńskiej. Od kilku lat, w związku z rozszerzaniem się skali zjawiska przemocy małżeńskiej i rodzinnej oraz jej form, , pojawiła się konieczność zorganizowania całościowej i kompleksowej opieki pod tym kątem. Jesteśmy przekonani, że w tej chwili, aby zajmować się zjawiskiem przemocy, należy brać pod uwagę wszystkie osoby, których ta przemoc bezpośrednio dotyczy: ofiary, sprawców i dzieci będących świadkami przemocy lub też osoby na nią narażone. Każda z tych osób zajmuje specyficzne miejsce w tej problematyce. Sytuacja przemocowa nie ogranicza się jedynie do relacji pomiędzy ofiarą a sprawcą; należy brać pod uwagę dynamikę sytuacji trójwymiarowej ( triady), w której dziecko - jako niezauważony widz, jest w nią uwikłane w sposób specyficzny.

Wynika z tego konieczność ustalenia różnorodnych form opieki oraz działań o charakterze kompleksowym.

Musimy zrozumieć mechanizmy psychologiczne i socjologiczne, które leżą u podstaw zachowań przemocowych, zwłaszcza by umieć rozpoznać szkodliwe skutki przemocy dla ofiar, dla dzieci będących świadkami przemocy oraz dla sprawców przemocy, w celu lepszego działania zarówno na poziomie opieki jak i zapobiegania recydywie.

Naszym celem jest skonfrontowanie korzyści i ograniczeń wynikających z takiego podejścia w codziennej praktyce, z koniecznością tworzenia konkretnych praktyk międzyinstytucjonalnych i prawdziwej sieci, która gwarantowałaby ciągłość i adekwatność świadczonej opieki do istniejących potrzeb. Dzięki lepszemu, całościowemu  zrozumieniu zjawiska, będziemy w stanie zapewnić bardziej odpowiednie wsparcie każdej osobie dotkniętej zjawiskiem przemocy.
Możliwe będzie wspólne wypracowanie nowych metod pracy, pozwalając na łączenie różnych form opieki skierowanych do ofiar, sprawców i dzieci; równocześnie pozwoli to na kontynuację debaty na temat „gender equality” (równości płci), jako kwestii nadal pozostającej do rozwiązania zarówno na poziomie ram prawnych, i ich stosowania w praktyce, jak i w aspekcie tradycyjnego sposobu myślenia


Konferencja organizowana w dniach 22 - 23 listopada 2010r., poświęcona jest tym właśnie tematom i tym celom. Jesteśmy przekonani, że Konferencja o takiej problematyce odpowiada na szeroko rozumiane zapotrzebowanie społeczne, tak jak idea europejskiej i międzynarodowej dyskusji na ten temat; zarazem wpisuje się ona w potrzeby zaanonsowane przez francuską komisję parlamentarną, a dotyczącą konieczności dalszego rozwoju praktyk i badań w obszarze: „Wspólnego i kompleksowego potraktowania trudności, z którymi zmagają się wszystkie trzy strony przemocy w rodzinie: ofiara, sprawca przemocy, dziecko będące świadkiem tejże przemocy”.
Naszym zamierzeniem jest wpisanie się w całość prac prowadzonych na poziomie europejskim, a także kontynuacja naszej pracy rozpoczętej przed konferencją i w jej trakcie.

Komitet naukowy: Marc Germain, Anna Gramss, Elisa Guiraud-Terrier, Claire Metz, Laure Razon, Suzanne Stanisière, Joa Vogel, René Vogel.

Komitet organizacyjny  : Lise Benoit, Anne-Marie Borras, Geneviève Daune Anglard, Laurent Hincker, René Vogel.PROGRAM WSTĘPNY KONFERENCJI


PONIEDZIAŁEK, 22.11.2010

Godz. 8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników, kawa
Pałac Europy, Rada Europy, Strasbourg

Przemówienie wstępne : Pani Maud de BOER-BUQUICCIO, Z-ca Sekretarza Generalnego przy Radzie Europy i Pan Roland RIESS, Senator i Prezydent miasta Strasburg

Przewodnicząca panelu:  Pani Françoise HURSTEL, Psychoanalityk, Profesor Uniwersytetu Strasburskiego,
Moderator: Pan Laurent HINCKER, adwokat w Strasburgu i w Paryżu.

9.30-11.00
„Dyskusja nad pojęciami oraz problematyką”
Otwarcie seansu: Pani Annie Guileberteau, Dyrektor Krajowy CNIDFF (Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles) Centrum Krajowe Informacji o Prawach Kobiet i Rodzin.
    •    Przemówienie Pani Anne Marie BORRAS, Prezes Stowarzyszenia REGAIN
    •    Polityka europejska w obszarze walki z przemocą wobec kobiet – Pan Giovanni PALMIERI, Dyrektor Generalny Praw Człowieka i Spraw prawnych przy Radzie Europy
    •    Zaangażowanie Francji w walce z przemocą wobec kobiet jako „Wielka Sprawa Narodowa 2010 roku: Pani Nadine MORANO, Sekretarz Stanu ds. Rodziny i Solidarności
    •    Revu par AL et DBJ   envoyé à DL Le 7 10 2010
    •    Polityka Wspólnoty Miejskiej Strasburga w dziedzinie walki z przemocą w rodzinie: Pani Mine GÜNBAY, Pełnomocnik ds. Praw kobiet i równouprawnienia w Urzędzie Miasta Strasburg

11.15 -12.45
„Problematyka przemocy w rodzinie – podejście holistyczne”
    •    Podejście psychoanalityczne do zjawiska przemocy w rodzinie: Panie Claire METZ i Pani Laure RAZON, psycholog, psychoanalityk, wykładowca UdS ( Uniwersytet Strasburski)
    •    Jak formułować problematykę przemocy małżeńskiej i w rodzinie: Pani Gaëlle LACAZE, antropolog, wykładowca UdS

Obiad na miejscu

14.00-16.00
Różne formy pracy przekrojowej w obszarze przemocy w rodzinie
Wstęp: prezydent panelu: Jaki jest udział Rady Generalnej w tej problematyce? Pan Przewodniczący Rady Generalnej lub jego przedstawiciel

    •    Wystąpienie stowarzyszenia VIFA i Fundacji Malley Prairie z Lausanny ( Szwajcaria)
    •    Wystąpienie stowarzyszeń CVFE i Praxis z Liège ( Belgia)
    •    Wystąpienie stowarzyszenia Regain ze Strasburga (Francja), z oddziałami : „Regain collectif”, „P’tits Yeux, P’tites Oreilles” i „Meaux pour Le Dire”.
    •    Przedstawienie aktualnego etapu Badań AR (Action Research) : Pani Anna GRAMSS, Psycholog, Pan Richard Hellbrunn, psycholog, psychoanalityk, Pani Karima MERAH, psycho-socjolog i Pani Joa VOGEL, psycholog
    •    „Przykre przeżycia PYGOCS’a w swojej rodzinie” : Pani Suzanne STANISIÈRE, Vice-Prezydent Stowarzyszenia Social sans Frontières i Pan Daniel LEMOINE, psycholog, członek zarządu Stowarzyszenia Social sans Frontières.
    •    Dyskusja

Przerwa

16.10-18.30
Stowarzyszenia przedstawią swoje działania, refleksje oraz eksperymenty w podejściu globalnym do walki z przemocą w rodzinie

Prezydent seansu: Pan Roland COUTANCEAU, psychiatra i psychoanalytik
Wystąpienie Pani Karen SADLER, Professor Psychologii Klinicznej w Instytucie Wiktymologii w Paryżu.
Praca w warsztatach z udziałem przedstawicielami stowarzyszeń z następujących krajów: Czarnogóra , Francja, Hiszpania, Maroko, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Stany Zjednoczone,  Turcja, Węgry, Włochy, Wyspa Réunion

Nocna Wycieczka statkiem po rzece Ill

Przyjęcie z kolacją


DRUGI DZIEŃ / 23.11. 2010

9.00-12.00 Wyjazd spod Rady Europy
Śniadanie i poranek poświęcony na spotkania ze stowarzyszeniami, organizacjami i ośrodkami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy małżeńskiej i rodzinnej w Strasburgu i w regionie:

CIDFF, Gendarmerie, Police, Conseil Général, Ville de Strasbourg, SPM, Planning Familial, SOS Femmes Solidarité, Home protestant et Flora Tristan, Thémis, Regain, le Nid, DRDFE, ASTU, Rescif, Amnesty international, CMS Neuhof, CMS Neudorf, SOS habitants ( mieszkańcy) (Neuhof, Cronenbourg), Sędzia do Spraw rodzinnych, …

13.00-Obiad w Radzie Europy

14.00-17.00
O wadze i  znaczeniu utworzenia europejskiej sieci stowarzyszeń działających na rzecz walki z przemocą w rodzinie
Przewodniczący seansu: Dr. Marc Berthel, Professor geriatrii, Prezydent Stowarzysenia SSF

    •    Podsumowanie pracy w warsztatach oraz doświadczeń i spotkań,
    •    Organizacje pozarządowe w Radzie Europy: Ich miejsce i rola w polityce walki z przemocą w rodzinie: Pan Jean-Marie HEYDT, Prezydent Konferencji międzynarodowych organizacji pozarządowych przy Radzie Europy,
    •    Jurysdykcja francuska i europejska w dziedzinie przemocy w rodzinie: Mec. Laurent HINCKER, adwokat w Strasburgu i w Paryżu oraz Pan Patrick POIRRET, Prokurator Republiki Francuskiej w Strasburgu.
    •    Stworzenie europejskiej sieci współpracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Moderator: przedstawiciel Rady Europy. Sekretarz Komisji na rzecz równych szans dla kobiet i mężczyzn, działającej przy Radzie Europy.

17.00
Przemówienie końcowe konferencji: Pan José MENDES BOTA, Prezydent Komisji na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (do potwierdzenia).

Zakończenie Konferencji

Przyjęcie kolacja i pierwszy seans roboczy poświęcony tematyce utworzenia europejskiej sieci współpracy.
Projekt finansowy.  Cele i harmonogram seansów roboczych i spotkań ze wsparciem Rady Europy: Biuro YTES

TRZECI DZIEŃ ( opcjonalny): Zwiedzanie siedziby Rady Europy