Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

O Stowarzyszeniu


„Social Sans Frontières” -  „Pomoc Społeczna Bez Granic” – jest stowarzyszeniem o charakterze międzynarodowym z siedzibą w Strasburgu przy ul. d’Or nr 6 (6, rue d’Or). Stowarzyszenie zarejestrowane jest w rejestrze odpowiedniego sądu w Straburgu. Utworzone ono zostało 15 marca 1998 w Kehl (Niemcy) przez członków francuskich, niemieckich i węgierskich, pod patronatem Pani Marie-Hélène Gillig, ówczesnej Wice-mer Strasburga odpowiedzialnej za politykę społeczną, jak również europarlamentarzysty i Profesora Marca Berthela, Ordynatora Oddziału Geriatrycznego przy Szpitalach Uniwersyteckich Strasburga.

Cele:
Celem stowarzyszenia jest promocja i rozwój działań pro-społecznych i kulturalnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej i poza nią.

Aby osiągnąć ten cel, stowarzyszenie będzie w szczególności:

  • współpracować na rzecz przygotowania wejścia do Unii Europejskiej krajów Europy środkowo-wschodniej, jak również w zakresie harmonizacji systemów prawnych w obszarze polityki społecznej. Ten obszar stał się ważny w kolejnych latach po wejściu Polski, Węgier i Rumunii do UE.
  • opracować « kartę jakości» dla placówek i usług w sektorze opieki społecznej i w sektorze medyczno-społecznym.
  • propagować i organizować wymianę zawodową, współpracę między placówkami, wymianę między beneficjentami pomocy społecznej w obszarach opieki na dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, osobami dysfunkcyjnymi oraz osobami starszymi.

Środki realizacji:

  • Udział partnerów we wdrażaniu i w dostosowywaniu systemów kształcenia początkowego i ustawicznego kadr zarządzających w obszarze pomocy społecznej, szkoleniowców w tym obszarze oraz wolontariuszy.
  • Promocja działań badawczo-naukowych u różnych partnerów europejskich : przy stowarzyszeniach zrzeszających kadry zawodowe w obszarze pomocy społecznej, przy uniwersytetach, instytucjach kształcenia w sektorze pomocy społecznej, etc.
  • Prowadzenie i koordynacja badań na prośbę organizmów publicznych lub prywatnych z sektorów opieki społecznej i medyczno-społecznej, psychopedagogiki i kultury, na prośbę instancji europejskich, krajowych lub tez samorządów terytorialnych.
  • Rozwój wymiany informacji i dokumentacji, promocja narzędzi komunikacji pomiędzy różnymi sektorami związanymi z działalnością stowarzyszenia.
  • Organizacja spotkań, konferencji, sympozjów krajowych i międzynarodowych we wszystkich tematykach w obszarze opieki społecznej, opieki medyczno-społecznej i kulturalnej.
  • Wsparcie wszelkich działań na rzecz nauki języków obcych w celu ułatwienia wymiany między-zawodowej i zachęcanie do lepszego poznania kultury krajów partnerskich.
  • Tworzenie miejsc animacji i wydarzeń kulturalnych, samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
Kraje stowarzyszone : 
Członkowie stowarzyszenia pochodzą z instytucji działających w wielu krajach : Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia.